Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

ЦПЗ Бургас търси да назначи:

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой;

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на тежки психични разстройства – 3 броя;

-  Санитар в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой.

За справки: ЦПЗ-Бургас

От 08:00 до 13:00 часа

Тел: 056/838-520 – Главна мед.сестра Гогова

 

 

 


 

Управление

www.cpz-burgas.bg » Управление

УПРАВИТЕЛ

Д-р Надя Желязкова

тел.: 056/812 350

 

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Виолета Гогова

тел.: 056/838 520

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Яна Димитрова

тел.: 056/816 304

 

НАЧАЛНИК ПРИЕМНО-ДИАГНОСТИЧНО ЗВЕНО

Д-р Мишо Мишев

тел.: 056/831 434

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СПЕШНИ ПСИХИАТРИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

Д-р Веселин Палазов

тел.: 056/816 298

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖКИ ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Д-р Галена Вълчкова

тел.: 056/834 520

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХИАТРИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ

Д-р Николай Зъбов

тел.: 056/894 685

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН СТАЦИОНАР

Д-р Дияна Чакърова

тел.: 056/837 433

 

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВЕН СТАЦИОНАР ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

Д-р Сабина Стоянова

тел.: 056/834 505

 

Управителят, на основание Закона за лечебните заведения създава следните комисии:

1. Медицински съвет – консултативен орган, който подпомага управителя в неговата дейност.

2. Лечебно–контролна комисия – контролен орган по ефективността и качеството на медицинските дейности и медицинския стандарт „Психиатрия”.

3. Комисия по вътреболнични инфекции – разработва и контролира план за борба с ВБИ.

4. Комисия по лекарствена политика – определя и контролира провеждането на лекарствената политика в „ЦПЗ Проф.Д-р Ив.Темков - Бургас“ ЕООД.

5. Етична комисия.

6. Комисия за надзор по прилагане на мерки за временно физическо ограничение

7. Съвет по здравни грижи – контролен орган, който подпомага дейността на главната медицинска сестра.

Всички комисии работят по утвърдени от управителя правилници за дейността им и за своята работа издават протоколи от заседанията си.

Според потребностите на лечебното заведение и със заповед, управителят може да създава и комисии и съвети извън посочените по-горе.