Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

Ръководството на ЦПЗ-Бургас ЕООД,  съгласно  чл. 5 ,ал.2 т.2  и чл. 17 ал. 1 от  Наредба  №1  от 22.01.2015 год.  на МЗ обявява конкурс за :

 

          1. Лекар- специализант по Психиатрия -  2 места.

 

Необходими документи за кандидатстване: 

 1. Заявление до Управителя на базата за обучение.

 2. Автобиография.

 3. Документ за самоличност.

 4. Документ за придобита професионална специалност „Медицина”.

 5. Удостоверение за членство в съсловната организация на БЛС.

 6.  Свидетелство за съдимост.

   

  Документите ще се приемат до 21.04.2023 г.

   

  Справки: ЦПЗ-Бургас ЕООД, служител ЧР- тел.056 / 83-73-78, 0879292065 - от 8.00 ч. до 14.00 часа.  


 

Структура

www.cpz-burgas.bg » Структура

Лечебното заведение функционира като Център за психично здраве и представлява самостоятелен юридически, структурно и функционално обособен комплекс, с развита инфраструктура, инженерни, транспортни и комунални съоръжения и прилежащите им терени.

 

Структура на Център за психично здраве – Бургас, ЕООД:

 

 I. Приемно-диагностично звено:

1. Приемно – диагностични кабинети за преглед, амбулаторно лечение и консултации на лица с психични заболявания;

2. Кабинет за детско-юношеска консултация;

3. Кабинет за спешни състояния.

 

II. Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ.

III. Отделения с легла:

1. Отделение за лечение на спешни психиатрични  състояния - с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Психиатрия“– 48 легла, от тях за пациенти с виска степен на зивисимост от грижи – 47 легла;

2. Отделение за лечение на тежки психични разстройства - с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Психиатрия“– 48 легла;

3. Отделение по психиатрия за лечение на зависимости - с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Психиатрия“– 36 легла;

 

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия.

V. Отделение „Дневен стационар“– 118 места.

VI. Отделение „Дневен стационар за детско-юношеско психично здраве“– 30 места.

 

VII . Административно-стопански блок състоящ се от следните звена:

 • Административно-счетоводен отдел;
 • Стопански отдел;
 • Информационно звено;

 Щатни бройки на дружеството - 110 броя