Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

ЦПЗ Бургас търси да назначи:

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой;

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на тежки психични разстройства – 3 броя;

-  Санитар в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой.

За справки: ЦПЗ-Бургас

От 08:00 до 13:00 часа

Тел: 056/838-520 – Главна мед.сестра Гогова

 

 

 


 

Прием на пациенти

www.cpz-burgas.bg » Прием на пациенти

  

Приемни часове

Информация за пациенти

 Процедура по приемане на пациент в ЦПЗ – Бургас


1. Приемането се осъществява от лекар-психиатър. Неговите задължения са:

разглеждане на заявката за приемане; при планово приемане се осъществява контакт и диалог с източника на заявката: пациент, негови близки, ОПЛ, насочваща психиатрична служба или лекар-психиатър, амбулаторен психиатричен кабинет на МБАЛ, съответните органи на съдебното и досъдебното производство; в този диалог се уточняват необходимата базисна клинична информация, психо-социални обстоятелства, историята на лечението до момента и мотивацията за заявката;


ориентация за съответствие на клиничното състояние на профила на отделението, респ. за наличието на лечебна програма за това състояние;

преценка за налични свободни легла, при спешност - за възможност за приемане веднага;

оценка на съотношението риск от неприемане/нарушаване на терапевтичната среда при пълна заетост;

представяне на заявката на екипа на отделението; решението за приемане се взима от приемащия лекар след консултиране с началник на отделението;

осигуряване на информирано съгласие за хоспитализация и гарантиране на спазването на международно утвърдените стандарти и законовите изисквания при недоброволно приемане;

указания на старшата сестра и екипа по настаняването в конкретна стая, проверка на багажа и смяната на облеклото; при необходимост от непрекъснат надзор или при висок риск от агресия пациентът се настанява в специално предназначената за тези цели стая;

първоначална оценка на състоянието на пациента и регистрирането й в документацията според протоколите за оценка; документацията се оформя според изискванията на стандартизираната документация, като при първоначалната оценка следва задължително да съдържа: начин на постъпване (особено подробно се описва недоброволното постъпване, като се прилагат всички юридически документи: преписки, постановления, писма), психичен статус с извадки от пряка реч на пациента, неврологичен статус, телесен статус, психиатричен синдром, диагноза по МКБ-10, диагностичен и лечебен план, режим и надзори;

лице с психично разстройство става пациент на отделението след извършването на първоначалната оценка и завеждането на документацията;

представяне на първоначалната оценка и лечебния план на екипно обсъждане, обичайно в деня след приемането;

при достатъчна информация се представя формулировка на случая, в противен случай тя се прави на по-късен етап от обслужването;

на екипното обсъждане се определя лекуващ лекар, който може да е приемащият с цел осигуряване на континюитет, а при наличие на основания срещу това може да бъде и друг лекар; водене на екипа при справяне с възбуда при постъпване.

 

2. При приемане на пациент в отделението се изготвят протоколи за оценка на състоянието, включващи:

а/ първоначален преглед;

б/ първоначална оценка;

в/ оценка на суициден риск;

г/ оценка на агресивност;

д/ интервю за проследяване;

 

3. Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа на чакащите, или отказът му да бъде включен в него, както и отказът му да продължи започналия престой в лечебното заведение се документират задължително писмено срещу подпис, или друг инициализиращ знак на пациента.