Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

 Ръководството на ЦПЗ-Бургас ЕООД, съгласно чл.5, ал.2, т.2 и чл.17 ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015год. на МЗ обявява конкурс за:

 

1. Лекар - специализант по Психиатрия - 2 места

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.Молба за участие в конкурса

2. Автобиография

3. Документ за придобита професионална специалност "Медицина"

4. Удостоверение за членство в съсловната организация на БЛС

5. Свидетелство за съдимост

 

Документите ще се приемат до 23.06.2023г.

Справки: ЦПЗ-Бургас ЕООД, служител ЧР- тел.056/83-73-78, 0879292065 от 8.00ч. до 13.00 часа

 

 


 

Лечебни програми

www.cpz-burgas.bg » Лечебни програми

ОБЩИ ЗА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ НА БАЗА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ “ПСИХИАТРИЯ” 

 

 • лечение на остри психотични разстройства;
 • лечение на депресивни разстройства;
 • лечение на манийни разстройства;
 • лечение на психотична екзацербация и на психосоциален срив при шизофренни разстройства;
 • лечение на налудни разстройства;
 • лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция;
 • електроконвулсивно лечение;
 • справяне с кризи;
 • психологично консултиране;
 • работа със суицидни пациенти;
 • работа със семейството на пациенти с шизофренни разстройства;
 • дневни грижи;
 • лечение на абнормно поведение на боледуване;
 • лечение на зависимости;
 • изписване на пациент;
 • интердисциплинарни консултации;
 • поддържане на качеството на работа в отделението;
 • прием на пациенти в дневен стационар;
 • прием на лица насочени за експертиза;
 • водене на случая;
 • шизофренен епизод;
 • противорецидивно лечение при шизофрения;
 • емоционално стабилизиране при афективни разстройства;
 • лечение с антидепресивни медикаментозни средства;
 • лечение с антипсихотици;
 • лечение на пациенти в инволуция и с деменция;
 • психосоциално интервениране, рехабилитация и ресоциализация;
 • психотерапия и психологично подпомагане на хронично соматично болни;
 • терапия и психологично подпомагане на деца и юноши с проблемно поведение;
 • работа с деца, изоставащи в развитието си;
 • изписване на пациент от дневен стационар;
 • медицинско обслужване на пациенти с рисково поведение;
 • настаняване на пациенти в психиатрично отделение по спешност;
 • експертиза на рисково поведение;
 • лечение на пациент със съдебно решение;
 • изисквания при лечение на разстройства на настроението /афективни разстройства/ - депресии;
 • изисквания при лечение на разстройства на настроението /афективни разстройства/ - манийни състояния;
 • изисквания при лечение на шизофрения, шизотопни и налудни разстройства;
 • изисквания при лечение на органични психични разстройства – деменция;
 • изисквания при лечение на невротични /тревожни/, свързани със стрес соматоформни разстройства;
 • изисквания при лечение на зависимости;
 • изисквания при лечение на лица със сексуални проблем;
 • програма за кризисни интервенции в домашни условия и в общността.