Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

ЦПЗ Бургас търси да назначи:

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой;

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на тежки психични разстройства – 3 броя;

-  Санитар в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой.

За справки: ЦПЗ-Бургас

От 08:00 до 13:00 часа

Тел: 056/838-520 – Главна мед.сестра Гогова

 

 

 


 

История

www.cpz-burgas.bg » История

През м.Х.1949 г. след пристигането на първия лекар-невролог в Бургас и Окръга се създава и първото Неврологично отделение в сградата на бившето Немско училище.

Случаите за лечение са смесени – неврологични и психиатрични. Разкрити - 13 легла. До края на 1952 г. взети на отчет - 187 болни.

От 1953 г. Диспансера вече съществува като самостоятелно здравно заведение с разкрити 15 легла. Основна задача на новосъздадения Диспансер е издирвателската работа в града и окръга.

През това време вече се строи новата едноетажна сграда на диспансера с два блока – “поликлиничен” и “стационарен” с 22 легла, 2 изолатора и стая за ТЛР.

До 1969 година легловата база и щата на диспансера не показват особено развитие. Леглата стигат до 20 за годината, лекарските длъжности са били 6, а на медицинските сестри – 7.

Годината на разрастването на диспансера и подобряване на психиатричната помощ е 1969-та. За главен лекар е назначен Д-р Венелин Апостолов. Броя на леглата стига до 101. Лекарските длъжности стигат до 8, а на медицинските сестри – 18. На отчет се водят 5 537 болни. Оформят се 4 отделения със завеждащи, старши сестри, медицински сестри и санитари. Създава се и клинична лаборатория с двама лаборанти и патопсихологична лаборатория с двама психолози.

През 1973 година се открива кабинет по психотерапия където се работи екипно – лекар, медицинска сестра, психолог, а по-късно през 1992 година се назначава и социален работник.

През 1977 година към Диспансера е съсзаден специализиран психиатричен ТЕЛК.

Легловата база и щата на диспансера показват непрекъснато развитие и в края на 1978 година вече имаме 16 лекарски длъжности по щат, 34 медицински сестри, 2 клинични лаборанти, 2 фалдшери, 2 рехабилитатори, 21 младши медицински персонал и 25 друг персонал. Разкрити са Наркологичен кабинет, социално-правен кабинет и детско-юношески кабинет. На отчет към диспансера се водят 15 851 болни. Броят на разкритите легла към 01.01.1979 година е 191.

В края на м.юли 1991 г. за временно изпълняващ длъжността Медицински управител е назначен Д-р Лорис Сайян до официалното му назначаване със заповед след проведен конкурс през м.ІХ. 1991 г.

През 1992 година диспансера е преместен в нова сграда, а именно сградата на бившата партийна школа в Бургас. Сградата е много хубава, разполага с голям брой помещения, които задоволяват нуждите за създаването на една съвременна психиатрична болница. Оформена е нова структура на здравното заведение, която включва:

Консултативно-диагностичен блок с разкрити 6 консултативни кабинета /в т.ч. Детско-юношески кабинет и логопедичен/, медико-диагностична /клинична/ лаборатория, физио- и ерготерапевтичен кабинет, 3 психологични лаборатории, кабинет за психо-социални дейности, регистратура и спешен психиатричен кабинет.Стационарен блок, включващ: Остро психиатрично отделение за лечение на остри психотични разстройства; Подостро психиатрично отделение за лечение на подостри или екзацербирали психични разстройства; Гранично психиатрично отделение за лечение на зависимости и на психогенния спектър на психичните разстройства; Дневен стационар /отделение за дневни активности и ресоциализация/ - за болни с психогенни психотични разстройства от Бургас и сателитните на града селища.

От 1.VІ.1995 г. е разкрит Център за кризисни интервенции и ресоциализаия – извънстационарна дейност за работа с младите хора – наркомани, рискови групи, увлечени от секти, както и с техните близки.

Реформите в Диспансера се осъществяват плавно, почти незабележимо, но категорично и компетентно от постоянно повишаващия своята квалификация в различни форми на специализация екип, участие и откликване на възникващите обществени нужди от страна на психиатрите в курсове за квалификация и преквалификация, конференции, семинари и обучителни програми.

През 1998 г. се извършва акредитация на Центъра с добра оценка от страна на ЦАК. Високо е оценен фактът, че с по-малко легла и с по-малко персонал се извършват повече дейности от сродни нам психиатрични структури.

Със стартиране на здравната реформа, Център за психично здраве „Проф.Д-р Ив.Темков” е преобразуван в Областен диспансер за психични заболявания със стационар „Проф.Д-р Ив.Темков” ЕООД. Търговското дружество е регистрирано с Решение от 31.08.2000 г. по фирмено дело № 2364 на Бургаски окръжен съд с адрес на управление: гр. Бургас, к-с “Лазур”, парк “Езеро”. Има съответствие на дейността, осъществявана от ЛЗ и вписаната в съдебното решение /разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ОД-111 от 08.02.2001 г. на Министерство на здравеопазването – гр.София.

Във връзка със законовите промени през 2010 г., общинските диспансери са пререгистрирани съгласно изискванията на ЗИДЗЛЗ в центрове за психично здраве. ОДПЗС „Проф.Д-р Ив.Темков” ЕООД – гр.Бургас е пререгистриран с Удостоверение № 20101125115538 от 25.11.2010 г. в „ЦПЗ Проф.Д-р Ив.Темков – Бургас” ЕООД с едноличен собственик на капитала Община Бургас. В съответствие с изискванията на чл.48 от Закона за лечебните заведения, Министърът на здравеопазването е издал Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ – 111/10.01.2011 г.

От 16.05.2012 г. ЦПЗ – Бургас се управлява от Д-р Надя Кирова Желязкова – лекар с придобита специалност по „психиатрия” и магистратура „Стопанско управление”, специализация „Здравен мениджмънт”, след проведен конкурс.