Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 

 

 

 

 

 

 

Доставка на медикаменти за нуждите на Център за психично здраве Проф.д-р.Ив.Темков - Бургас ЕООД, съгласно приложена спецификация с №00901-2014-0002/19.08.2014

www.cpz-burgas.bg » Доставка на медикаменти за нуждите на Център за психично здраве Проф.д-р.Ив.Темков - Бургас ЕООД, съгласно приложена спецификация с №00901-2014-0002/19.08.2014

Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

„Доставка на медикаменти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”  ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.“ 

ДОКУМЕНТИ:

 

Дата на публикуване в РОП: 22.08.2014 / Номер на поръчката: 00901-2014-0002