Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 

ОБЯВА

 

Ръководството на ЦПЗ-Бургас ЕООД,  съгласно  чл. 5 ,ал.2 т.2 от Наредба  №1  от 22.01.2015 год.  на МЗ обявява свободни длъжности за специализанти.

 

Лекар, специализант по Психиатрия - 

1  места.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

1. Заявление до Управителя на базата за обучение.

2. Документ за самоличност.

3. Диплом за завършено висше образование Медицина.

4. Удостоверение за членство в съсловната организация на БЛС.

 

Документите следва да се предоставят в срок до 22.03.2019 г. в ЦПЗ-Бургас  ЕООД .

 

 

 

Доставка на газьол за отопление-маркиран с шифър по ЕКП02144400045 за нуждите на Център за психично здраве Проф.д-р Ив.Темков - Бургас ЕООД с №00901-2014-0001/28.01.2014

www.cpz-burgas.bg » Доставка на газьол за отопление-маркиран с шифър по ЕКП02144400045 за нуждите на Център за психично здраве Проф.д-р Ив.Темков - Бургас ЕООД с №00901-2014-0001/28.01.2014

Обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет:

"Доставка на газьол за отопление- маркиран с шифър по ЕКП 02144400045 за нуждите на"Център за психично здраве Проф. д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД".ДОКУМЕНТИ:

 

Дата на публикуване в РОП:31.01.2014г. / Номер на поръчката: 00901-2014-0001