Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

ЦПЗ Бургас търси да назначи:

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой;

-  Медицинска сестра в Отделение за лечение на тежки психични разстройства – 3 броя;

-  Санитар в Отделение за лечение на спешни психиатрични състояния – 1 брой.

За справки: ЦПЗ-Бургас

От 08:00 до 13:00 часа

Тел: 056/838-520 – Главна мед.сестра Гогова

 

 

 


 

Дейност

www.cpz-burgas.bg » Дейност

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 • Спешна психиатрична помощ, диагностика и лечение на лица с психични разстройства.
 • Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж.
 • Психотерапия и психо-социална рехабилитация.
 • Психиатрична и психологична експертна дейност.
 • Създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разсройства за нуждите на регистъра по чл.147, ал.1 от Закона за здравето.
 • Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението.
 • Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве.
 • Научноизследователска дейност в областта на психичното здраве.
 • Откриване на легла за диагностичен и лечебен престой.
 • Предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.
 • Извършване търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

 

ЦЕЛИ

 • Признаване и зачитане правата на всеки пациент;
 • Осигуряване на индивидуален план за лечение на всеки пациент от мултидисциплинарен екип;
 • Осигуряване на постоянни грижи по време на лечебния и рехабилитационен процес;
 • Осигуряване на безопасна среда за пациентите и екипите;
 • Осигуряване на компетентен кадрови ресурс;
 • Подобряване на организационната ефективност;
 • Осигуряване на компетентно ръководство и управление в координация с общински и национални здравни структури;
 • Запазване и издигане имиджа на организацията ни;

 

 Финансови отчети на дружеството:

Годишен финансов отчет за 2020г. 

Годишен финансов отчет за 2021г.

Годишен финансов отчет за 2022г.