Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

 

Център за психично здраве -Бургас търси да назначи   двама служители на позиция медицинска сестра за работа в Отделение за  лечение на спешни психиатрични състояния.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Диплома за завършено  медицинско образование, специалност „Медицинска сестра;

 • Умение за работа в екип и с пациенти;

 • Комуникативност, организираност, отговорност.

   

  Кандидатите трябва да представят професионална автобиография и диплома за завършено образование по специалността.

  Документите се подават в отдел ,,Човешки ресурси“ на лечебното заведение.

  Подборът на кандидатите се извършва по документи и събеседване.

  Адрес за контакт: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, Парк,,Езеро“

  Г-жа Димитрова, служител „Човешки ресурси“-телефон за връзка 056/ 83 73 78

  Главна медицинска сестра Гогова- телефон за връзка 056/ 83 85 20

 

 

 

 

 

Дейност

www.cpz-burgas.bg » Дейност

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

 • Спешна психиатрична помощ, диагностика и лечение на лица с психични разстройства.
 • Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж.
 • Психотерапия и психо-социална рехабилитация.
 • Психиатрична и психологична експертна дейност.
 • Създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разсройства за нуждите на регистъра по чл.147, ал.1 от Закона за здравето.
 • Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението.
 • Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве.
 • Научноизследователска дейност в областта на психичното здраве.
 • Откриване на легла за диагностичен и лечебен престой.
 • Предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.
 • Извършване търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

 

 

ЦЕЛИ


 • Признаване и зачитане правата на всеки пациент;
 • Осигуряване на индивидуален план за лечение на всеки пациент от мултидисциплинарен екип;
 • Осигуряване на постоянни грижи по време на лечебния и рехабилитационен процес;
 • Осигуряване на безопасна среда за пациентите и екипите;
 • Осигуряване на компетентен кадрови ресурс;
 • Подобряване на организационната ефективност;
 • Осигуряване на компетентно ръководство и управление в координация с общински и национални здравни структури;
 • Запазване и издигане имиджа на организацията ни;