Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

Ръководството на ЦПЗ-Бургас ЕООД,  съгласно  чл. 5 ,ал.2 т.2  и чл. 17 ал. 1 от  Наредба  №1  от 22.01.2015 год.  на МЗ обявява конкурс за :

 

          1. Лекар- специализант по Психиатрия -  2 места.

 

Необходими документи за кандидатстване: 

 1. Заявление до Управителя на базата за обучение.

 2. Автобиография.

 3. Документ за самоличност.

 4. Документ за придобита професионална специалност „Медицина”.

 5. Удостоверение за членство в съсловната организация на БЛС.

 6.  Свидетелство за съдимост.

   

  Документите ще се приемат до 21.04.2023 г.

   

  Справки: ЦПЗ-Бургас ЕООД, служител ЧР- тел.056 / 83-73-78, 0879292065 - от 8.00 ч. до 14.00 часа.  


 

Дейност

www.cpz-burgas.bg » Дейност

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 • Спешна психиатрична помощ, диагностика и лечение на лица с психични разстройства.
 • Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж.
 • Психотерапия и психо-социална рехабилитация.
 • Психиатрична и психологична експертна дейност.
 • Създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разсройства за нуждите на регистъра по чл.147, ал.1 от Закона за здравето.
 • Промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението.
 • Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве.
 • Научноизследователска дейност в областта на психичното здраве.
 • Откриване на легла за диагностичен и лечебен престой.
 • Предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.
 • Извършване търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

 

ЦЕЛИ

 • Признаване и зачитане правата на всеки пациент;
 • Осигуряване на индивидуален план за лечение на всеки пациент от мултидисциплинарен екип;
 • Осигуряване на постоянни грижи по време на лечебния и рехабилитационен процес;
 • Осигуряване на безопасна среда за пациентите и екипите;
 • Осигуряване на компетентен кадрови ресурс;
 • Подобряване на организационната ефективност;
 • Осигуряване на компетентно ръководство и управление в координация с общински и национални здравни структури;
 • Запазване и издигане имиджа на организацията ни;

 

 Финансови отчети на дружеството:

Годишен финансов отчет за 2020г. 

Годишен финансов отчет за 2021г.