Ценности:


• Възприемане на пациентът като личност

 

• Интеграция, комуникация и професионална етика

 

• Ефективност, качество и безопасност на дейността на екипите

 

• Иновативни лекарствени технологии, психотерапевтични методики и практики

 

• Компетентност, яснота и гъвкавост в управлението

 

 

 

 

 Политика за оповестяване на информация

 

 ОБЯВА:

 

Център за психично здраве -Бургас търси да назначи   двама служители на позиция медицинска сестра за работа в Отделение за  лечение на спешни психиатрични състояния.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Диплома за завършено  медицинско образование, специалност „Медицинска сестра;

 • Умение за работа в екип и с пациенти;

 • Комуникативност, организираност, отговорност.

   

  Кандидатите трябва да представят професионална автобиография и диплома за завършено образование по специалността.

  Документите се подават в отдел ,,Човешки ресурси“ на лечебното заведение.

  Подборът на кандидатите се извършва по документи и събеседване.

  Адрес за контакт: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, Парк,,Езеро“

  Г-жа Димитрова, служител „Човешки ресурси“-телефон за връзка 056/ 83 73 78

  Главна медицинска сестра Гогова- телефон за връзка 056/ 83 85 20

 

 

 

 

 

Управление

www.cpz-burgas.bg » Управление

УПРАВИТЕЛ

Д-р Надя Желязкова

тел.: 056/812 350

 

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Виолета Гогова

тел.: 056/838 520

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Яна Димитрова

тел.: 056/816 304

 

НАЧАЛНИК ПРИЕМНО-ДИАГНОСТИЧНО ЗВЕНО

Д-р Мишо Мишев

тел.: 056/831 434

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СПЕШНИ ПСИХИАТРИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

Д-р Веселин Палазов

тел.: 056/816 298

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖКИ ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Д-р Галена Вълчкова

тел.: 056/834 520

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХИАТРИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ

Д-р Николай Зъбов

тел.: 056/894 685

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН СТАЦИОНАР

Д-р Дияна Чакърова

тел.: 056/837 433

 

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВЕН СТАЦИОНАР ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

Д-р Сабина Стоянова

тел.: 056/834 505

 

Управителят, на основание Закона за лечебните заведения създава следните комисии:

1. Медицински съвет – консултативен орган, който подпомага управителя в неговата дейност.

2. Лечебно–контролна комисия – контролен орган по ефективността и качеството на медицинските дейности и медицинския стандарт „Психиатрия”.

3. Комисия по вътреболнични инфекции – разработва и контролира план за борба с ВБИ.

4. Комисия по лекарствена политика – определя и контролира провеждането на лекарствената политика в „ЦПЗ Проф.Д-р Ив.Темков - Бургас“ ЕООД.

5. Етична комисия.

6. Комисия за надзор по прилагане на мерки за временно физическо ограничение

7. Съвет по здравни грижи – контролен орган, който подпомага дейността на главната медицинска сестра.

Всички комисии работят по утвърдени от управителя правилници за дейността им и за своята работа издават протоколи от заседанията си.

Според потребностите на лечебното заведение и със заповед, управителят може да създава и комисии и съвети извън посочените по-горе.